วิสัยทัศน์ : สาธารณสุขท่าตะโก ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ใน ปี 2570

then

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. ระเบียบการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 2561
 3. ระเบียบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
 5. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการในสังกัด
 9. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544
 10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 12. พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
 13. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
 14. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 15. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561