วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

then
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
งดการให้และรับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
#NoGiftPolicy
9 ธันวาคม รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก
2 ธันวาคม 2565 รวมพลจิตอาสา Big Cleaning Day รพ.ท่าตะโก ...ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

dean

 

นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:41

ด้วย จังหวัดนครสวรรค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องเอ็กชเรย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะดำเนินการ ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) ในวันที่  ๒ ต.ค ๒๕๖๖

qr code

 

Login Form

ตารางการให้บริการคลินิกต่างๆ

122742

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประสัมพันธ์บัตรประชาชนC58AFCF8 A58A 4783 9EA2 8C42D3A3EEAA
policy2567


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

         จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (DR PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

             -เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (DR PACS)    จำนวน ๑ งาน   

         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคา  ดาวน์โหลด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                         

                  ด้วยโรงพยาบาลท่าตะโก  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (DR PACS) จำนวน 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

               และได้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  e – mail : hos_thatako@nswo.mail.go.th โทร. 0-5624-9036 ต่อ 512 – 514  และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 6 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด ร่างขอบเขตของงาน  ดาวน์โหลด ร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคา 8

         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

          -เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (DR PACS) จำนวน 12 เดือน วงเงิน 798,000 บาท  ดาวน์โหลด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

Link ระบบงานอื่นๆ

ITA2566
ITA2566เว็บไซต์ระบบงานอื่นๆ

link 2


saraban2023Mail


logoWorkD

 

ผู้เข้าชม

มี 108 ผู้มาเยือน และ หนึ่งสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี