ITA_page

Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก

- คู่มือโรคไข้เลือดออก

- ผังการปฏิบัติงานโรคไข้เลือดออก

- หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก

- ผลการปฏิบัติงานโรคไข้เลือดออก

- ....

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

- หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน

- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค

- ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

- ผลการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก

- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- ผังขั้นตอนการร้องรียน

- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน

- ช่องทางการร้องเรียน

- สรุปผลการร้องเรียน

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

- รายงานผลการจัดโครงการอบรม

- รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

- แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561

- แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:00 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top