ITA-EB9

  • แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Website
  • Print screen จาก Website หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน

 

9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

9.4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนฯ

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องการทุจริตและพฤติกรรม

9.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือสำหรับประชาชน / สื่อสุขศึกษา

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 17:54 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formบทความล่าสุด

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

ระบบงาน สสอ.ท่าตะโก

Go to top