ITA-EB6

 

  • บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
  • โครงการ/กิจกรรม
  • รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภารกิจที่เลือก
  • แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
  • ภาพถ่ายประกอบ หรือสิ่งในรูปแบบอื่นที่มีการระบุ เวลา สถานที่ทำกิจกรรม
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น Website
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website รวมทั้ง Print screen จาก Website

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:08 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formบทความล่าสุด

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

ระบบงาน สสอ.ท่าตะโก

Go to top