ITA_page

Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ไม่เกิน 100,000 บาท)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เกิน 100,000 บาท)

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ทับซ้อน

- แบบการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร

- แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน

- สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

- หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน

- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค

- ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

- ผลการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก

- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- ผังขั้นตอนการร้องรียน

- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน

- ช่องทางการร้องเรียน

- สรุปผลการร้องเรียน

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

- รายงานผลการจัดโครงการอบรม

- รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

- แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561

- แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 19:12 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top