วิเคราะห์สถานการณ์วัยรุนเขตอำเภอท่าตะโก 2562

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่าปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นที่พบในอำเภอท่าตะโก เป็นเรื่อง ของสารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย การตั้งครรภ์วัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การฆ่าตัวตาย


แสดงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่าตะโก

alt

จากตาราง  พบว่าปัญหาจากข้อมูลและสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหาวัยรุ่น ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่าตะโก ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ

1.         ติดสารเสพติด

2.         มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

3.         การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

4.         พฤติกรรมเกเร/ก้าวร้าว

5.         ฆ่าตัวตาย

จากปัญหาที่พบ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องให้มีการช่วยเหลือ ตามการจัดลำดับที่สำคัญ ดังนี้

ปัญหาวัยรุ่น

กลุ่มปกติ (คน)

กลุ่มเสี่ยง(คน)

กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ(คน)

ติดสารเสพติด

5,573

3,230

68

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

2,287

748

224

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2,661

374

3

พฤติกรรมเกเร/ก้าวร้าว

7,921

882

93

ฆ่าตัวตาย

8539

264

28

 จากการวิเคราะห์จำแนกพื้นที่เสี่ยงได้ ดังนี้

1.เสี่ยงยาเสพติด ได้แก่ พื้นที่ ตำบลดอนคา , ตำบลทำนบ และสายลำโพง

2.เสี่ยงฆ่าตัวตาย ได้แก่ พื้นที่ ตำบลดอนคา และ ตำบลท่าตะโก

3.มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ พื้นที่ ตำบลพนมเศษ ตำบลหัวถนน และตำบลหนองหลวง

4.พฤติกรรมเกเร/ก้าวร้าว พบกระจายทั่วไปในแต่ละตำบล

 จากการวิเคราะห์ Setting พบรายงานการเกิดอุบัติการณ์ ดังกล่าวมักกระจายทั่วไป ในแต่ละประเด็นปัญหา เช่น เรื่องสารเสพติด และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย พบในสถานศึกษา ร้อยละ 48 ในเรื่องการฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ก่อนวัย และ การมีพฤติกรรมเกเร/ก้าวร้าว ส่วนใหญ่มักพบ ในชุมชน สถานประกอบการ และ เยาวชนนอกระบบการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 23:53 น.