ข่าวสาร ITA

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (2561)
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (สรุปแผนปฏิบัติงาน 61.pdf)สรุปแผนปฏิบัติงาน 61.pdf[ ]41 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 17:07 น.

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลท่าตะโก 
  จังหวัดนครสวรรค์ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 16:58 น.

ITA 2562 คู่มือผู้ตรวจแบบประเมินสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด และระดับเขต ปี2562


alt

ITA 2562 คู่มือผู้ตรวจแบบประเมินสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด และระดับเขต ปี2562

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (คู่มือผู้ตรวจประเมิน ฯ ปี 2562.pdf)คู่มือผู้ตรวจประเมิน ฯ ปี 2562.pdf[ ]24276 Kb

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
-รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
-ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ / จัดซื้อทุกวิธี 

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-มาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมุบต่าอสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
-แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- สรุปผลนิเทศงาน รอบแรก ประจำปี 2561

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
- ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 17:05 น.

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561กิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561

วิดีทัศน์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:45 น.

หน้า 1 จาก 2

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

01 ตุลาคม 2018, 09.31
เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าตะโก ปี2561
ภาพกิจกรรมเกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะโก ปี 2561 วันที 28 กันยายน 2561 ณ
26 กรกฏาคม 2018, 22.19
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  รพ.ท่าตะโก 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะโก
25 กรกฏาคม 2018, 15.09
Internal Survey HA
ทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ระดับจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้376
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7349
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7725
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว48272
mod_vvisit_counterเดือนนี้153874
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว271318
mod_vvisit_counterAll days2906377

We have: 79 guests online
Your IP: 52.55.186.225
 , 
Today: เม.ย. 21, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top