ข่าวสาร ITA

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 2562


คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 2562

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (.pdf).pdf[ ]4851 Kb
Download this file (ttkita.png)ttkita.png[ ]71 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019 เวลา 09:49 น.

ITA 2562 คู่มือผู้ตรวจแบบประเมินสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด และระดับเขต ปี2562


alt

ITA 2562 คู่มือผู้ตรวจแบบประเมินสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด และระดับเขต ปี2562

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (_ฯ_ปี_2562.pdf)_ฯ_ปี_2562.pdf[ ]24276 Kb

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
-รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
        

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
            2.1.1 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
    2.1.2 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
    2.1.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    2.1.4 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ย
 

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000(ไตรมาส 2)
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด(ไตรมาส 2)
        -โครงการที่ 1 โครงการจัดซ์้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (ไตรมาส1)
-โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้องที่มีวงเงินเกินห้าพัน (ไตรมาศ1)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ และมอบหมายการดำเนินการใน
              การเผยแพร่ข้อมูลฯ
8.2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
8.3 กรอบแนวคิดการเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลฯ
8.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้บริหารหน่วยงาน / ประวัติโรงพยาบาลท่าตะโก
  - ข้อมูลพื้นฐาน / โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งฯ
-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
นโยบายผู้บริหาร
- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
                   สาธารณสุข พ.ศ 2560
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
9.2 นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
                - แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตะโก
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562
เอกสาร KPI CUP 62,KPI MOPH 62 ,ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข , PA กระทรวง 62
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
              แผนปฏิบัติการประจำปี
9.4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และกาตติดตามประเมินผล
              การดำเนินงานแผนฯ
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
              และเรื่องการทุจริตและพฤติกรรม
9.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
             -รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
             -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2562
     -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
     -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
             -แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือสำหรับประชาชน / สื่อสุขศึกษา
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 แผนปฏิบัติงานพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2562

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
- (สรุปย่อ)5ก.ย.61 ตัวชี้วัด KPIs CUP 11 เดือน ปีงบประมาณ 2561

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 รายงานผลการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 2562

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 เวลา 07:19 น.

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561กิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561

วิดีทัศน์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:45 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

1.  เครื่องตรวจวัดปริมาณแก๊สในเลือดพร้อมอุปกรณ์ (Blood Gas Analyzer)  จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  400,000.00  บาท

2.เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (EKG , NIBP and SPO2 Monitor)  จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  150,000  บาท 

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (_ครุภัณฑ์การแพทย์_2_รายการ.pdf)_ครุภัณฑ์การแพทย์_2_รายการ.pdf[ ]431 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2019 เวลา 11:39 น.

หน้า 1 จาก 2

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้175
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3452
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8923
mod_vvisit_counterเดือนนี้18504
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16790
mod_vvisit_counterAll days4026576

We have: 8 guests online
Your IP: 3.231.228.109
 , 
Today: ต.ค. 24, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top