หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
-รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
        

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
            2.1.1 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
    2.1.2 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
    2.1.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    2.1.4 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ย
 

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000(ไตรมาส 2)
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด(ไตรมาส 2)
        -โครงการที่ 1 โครงการจัดซ์้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (ไตรมาส1)
-โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้องที่มีวงเงินเกินห้าพัน (ไตรมาศ1)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ และมอบหมายการดำเนินการใน
              การเผยแพร่ข้อมูลฯ
8.2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
8.3 กรอบแนวคิดการเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลฯ
8.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้บริหารหน่วยงาน / ประวัติโรงพยาบาลท่าตะโก
  - ข้อมูลพื้นฐาน / โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งฯ
-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
นโยบายผู้บริหาร
- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
                   สาธารณสุข พ.ศ 2560
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
9.2 นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
                - แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตะโก
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562
เอกสาร KPI CUP 62,KPI MOPH 62 ,ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข , PA กระทรวง 62
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
              แผนปฏิบัติการประจำปี
9.4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และกาตติดตามประเมินผล
              การดำเนินงานแผนฯ
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
              และเรื่องการทุจริตและพฤติกรรม
9.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
             -รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
             -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2562
     -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
     -แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
             -แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือสำหรับประชาชน / สื่อสุขศึกษา
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 แผนปฏิบัติงานพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2562

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
- (สรุปย่อ)5ก.ย.61 ตัวชี้วัด KPIs CUP 11 เดือน ปีงบประมาณ 2561

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 รายงานผลการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 2562

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 เวลา 07:19 น.

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

07 เมษายน 2021, 15.50
คิกออฟ'ก้าวท้าใจซีซั่น3' รพ.ท่าตะโก
คิกออฟ'ก้าวท้าใจซีซั่น3' รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าตะโกเข้าร่วมกิจกรรม
07 เมษายน 2021, 15.34
QLN จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมเสริมพลัง HA 2564
ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก
05 พฤศจิกายน 2020, 10.23
ข่าวสารโรงพยาบาลท่าตะโก ฉบับที่ 2 ปี 2564
ข่าวสารโรงพยาบาลท่าตะโก ฉบับที่ 2 ปี 2564ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล
02 พฤศจิกายน 2020, 10.11
ข่าวสารโรงพยาบาลท่าตะโก ฉบับที่ 1 ปี 2564
ข่าวสารโรงพยาบาลท่าตะโก ฉบับที่ 1 ปี 2563วันที่ 26 ตุลาคม 2563

             
                นพ.อำนาจ น้อยขำ
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโกวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14889
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้15063
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้121302
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว148699
mod_vvisit_counterเดือนนี้60331
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว534341
mod_vvisit_counterAll days9240746

We have: 179 guests online
Your IP: 52.23.219.12
 , 
Today: ธ.ค. 04, 2021

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์


============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top