หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
-รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
        

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
-ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ / จัดซื้อทุกวิธี
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด(ไตรมาส 2)
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000(ไตรมาส 2)

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
-แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000(ไตรมาส 2)
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด(ไตรมาส 2)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ และมอบหมายการดำเนินการใน
              การเผยแพร่ข้อมูลฯ
8.2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
8.3 กรอบแนวคิดการเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลฯ
8.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้บริหารหน่วยงาน / ประวัติโรงพยาบาลท่าตะโก
  - ข้อมูลพื้นฐาน / โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งฯ
-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH R3
นโยบายผู้บริหาร
- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
                   สาธารณสุข พ.ศ 2560
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
9.2 นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
              แผนปฏิบัติการประจำปี
9.4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และกาตติดตามประเมินผล
              การดำเนินงานแผนฯ
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
              และเรื่องการทุจริตและพฤติกรรม
9.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือสำหรับประชาชน / สื่อสุขศึกษา
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 แผนปฏิบัติงานพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2562

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
11.2 สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 รายงานผลการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 2562

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:48 น.

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

01 ตุลาคม 2018, 09.31
เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าตะโก ปี2561
ภาพกิจกรรมเกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะโก ปี 2561 วันที 28 กันยายน 2561 ณ
26 กรกฏาคม 2018, 22.19
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  รพ.ท่าตะโก 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะโก
25 กรกฏาคม 2018, 15.09
Internal Survey HA
ทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ระดับจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3188
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8945
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21597
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว63086
mod_vvisit_counterเดือนนี้176002
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว221697
mod_vvisit_counterAll days3150202

We have: 106 guests online
Your IP: 18.234.51.17
 , 
Today: พ.ค. 21, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top