โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ข้อมูลพื้นฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF

data  1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของเครือข่าย

                   อำเภอท่าตะโกเป็นเมืองเก่าโบราณสมัยทวาราวดีจากการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่าเมืองดอนคา เมืองหัวถนน อำเภอท่าตะโก เป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี พบร่องรอยลักษณะของเมืองที่มีคูน้ำคันดิน ทั้งแบบชั้นเดียว และคล้ายคลึงหรือมีลักษณะร่วมสมัยกับเมืองสมัยทวาราวดีอื่นๆ
นอกจากนี้ตามหลักฐานทางโบราณคดี ยังขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เป็นโลหะและหล่อสำริด พบแว ดินเผา (เครื่องปั่นด้าย) และเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอย และหินมีค่า เช่นลูกปัดแก้ว  ที่บ้านทำนบ และบ้านเขาล้อ
ปัจจุบันอำเภอท่าตะโกเป็นอำเภอหนึ่งใน 15 อำเภอ  ของจังหวัดนครสวรรค์ มีตราสัญลักษณ์ อำเภอท่าตะโก เป็นรูปทรงข้าวบิณฑ์ มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ หรือ ดอกบัวตูม มีคำขวัญของอำเภอท่าตะโกดังนี้

หลวงพ่อศิลางามเลิศ          ถิ่นกำเนิดนครจำปา
งามสง่าเขาโคกเผ่น             วัฒนธรรมเด่นไทยทรงดำ

1.2 ขนาดและที่ตั้ง

อำเภอท่าตะโก  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์  ระยะทางโดยทางรถยนต์  ประมาณ  48 กิโลเมตร  พื้นที่ประมาณ  724.63  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 452,894 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ                ติดต่อ    อำเภอหนองบัว  และอำเภอชุมแสง
ทิศใต้                     ติดต่อ    อำเภอตากฟ้า        และอำเภอพยุหะคีรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อ    อำเภอไพศาลี
ทิศตะวันตก          ติดต่อ    อำเภอเมืองนครสวรรค์และอำเภอพยุหะคีรี

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเอียง จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกสู่บึงบอระเพ็ด  มีภูเขาเนินเตี้ยสลับเล็กน้อย  สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง และลาดเอียงลงสูงบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่  และสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์  มีลำคลองและห้วยที่สำคัญ  ได้แก่ ลำคลองท่าตะโก  ซึ่งไหลผ่านมาจากเขตอำเภอไพศาลี ผ่านตอนกลางของอำเภอ คือตำบลท่าตะโก ตำบลทำนบ และตำบลวังมหากร
ลำห้วยธารทหาร ไหลมาจากเขตอำเภอหนองบัวไหลผ่านมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอท่าตะโกผ่านตำบลสายลำโพงและตำบลวังใหญ่
ลำห้วยท่าตะโก  ไหลจากเขตอำเภอไพศาลี ผ่านตำบลดอนคาและตำบลทำนบ ลงลำคลองท่าตะโก
นอกจากนี้ยังมีลำห้วยอื่นๆ อีก เช่น ลำห้วยคลองบอน  เป็นต้น

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู ได้แก่  ฤดูร้อน  อากาศแห้งแล้ง  และร้อนจัด  ระหว่างเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนมีฝนตกหนัก  พอสมควร  ระหว่างเดือน  มิถุนายน – กันยายน ปริมาณน้ำฝนตกมากที่สุดในราวเดือน สิงหาคม ส่วนใหญ่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ฤดูหนาวส่วนใหญ่จะหนาวในช่วงตอนกลางคืนระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

1.5  การเมือง
การปกครองแบ่งออกเป็น  2   ส่วน  คือ การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น  10  ตำบล  112  หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน              10        แห่ง
เทศบาลตำบล มีจำนวน 1 แห่งคือ เทศบาลตำบลท่าตะโก มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด จำนวน   3 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1,6 และ หมู่ 7 (ยกเว้นจำนวน 16 หลังคาเรือนของหมู่ 6 และ จำนวน 27 หลังคาเรือนของ หมู่7 เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก)

                ประชากร  (ทะเบียนราษฎร์)               
                ชาย    33,009  คน
                หญิง   34,693  คน
                รวม     67,702   คน


จำนวนหลังคาเรือน                                17,537   หลังคาเรือน

1.6 สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ  85  ของประชากรทั้งหมด  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  และพืชผักต่างๆ  และยังมีการเลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพเสริม เช่นโค สุกร ไก่ 

1.7 การคมนาคมขนส่ง
อำเภอท่าตะโก มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดินสายหลักผ่าน สายอินทบุรี-เขาทราย ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย การเดินทางติดต่อไปมาหากันเป็นไปได้โดยสะดวก

1.8 การศึกษา

อำเภอท่าตะโก มีโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จำนวน 40 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 แห่ง ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะโก                      หมู่ 6       ตำบลท่าตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวถนน                       หมู่ 2       ตำบลหัวถนน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพลวง                     หมู่ 7       ตำบลวังมหากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม                           หมู่ 1       ตำบลวังมหากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง               หมู่ 1       ตำบลหนองลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด                              หมู่ 2     ตำบลหนองหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมรอก                     หมู่  1      ตำบลพนมรอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน                          หมู่ 4       ตำบลหนองหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายลำโพงเหนือ       หมู่ 3       ตำบลสายลำโพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาล้อ                          หมู่ 10    ตำบลดอนคา       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุ๊กแก                           หมู่ 3       ตำบลดอนคา       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกควายใหญ่           หมู่ 6       ตำบลดอนคา       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลาสร้อย               หมู่ 8       ตำบลดอนคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนคา                            หมู่ 1     ตำบลดอนคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโคกเผ่น                 หมู่ 2       ตำบลทำนบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมเศษ                     หมู่ 1     ตำบลพนมเศษ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน                  หมู่ 7     ตำบลพนมเศษ

2. ข้อมูลการปกครองและประชากร                
การปกครอง    แบ่งเขตการปกครองดังนี้
-  ตำบล                                                                       10      ตำบล
-  หมู่บ้าน                                                                  112      หมู่บ้าน
-  เทศบาล                                                                     1        แห่ง
-  องค์การบริหารส่วนตำบล                                    10      แห่ง

ประชากร        ประชากรรวมทั้งสิ้น        67,702   คน        (ข้อมูล  ณ  1  ก.ค. 2552)

ชาย                33,009       คน
หญิง               34,693       คน   

 
ตารางที่  1  จำนวนประชากร   จำแนกรายตำบล อำเภอท่าตะโก ปี  2552

 

ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจากการสำรวจ
หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
ท่าตะโก 7 2,215 4,391 4,768 9,159 1,627 3,430 3,715 7,145
พนมรอก 14 1,796 3,125 3,344 6,469 924 1,069 1,222 2,291
หัวถนน 10 2,157 3,892 4,043 7,935 1,224 2,316 2,403 4,719
สายลำโพง 16 2,353 4,074 4,073 8,147      1,685 3,030 3,029 6,059
วังมหากร 11 1,573 3,253 3,388 6,641 1,817 2,957 3,009 5,966
ดอนคา 17 3,048 5,786 6,264 12,050 2,297 4,087 4,379 8,466
ทำนบ 6 1,044 1,852 1,869 3,721 771 1,443 1,496   2,939
วังใหญ่ 9 708 1,250 1,269 2,519 628 1,120 1,118 2,238
พนมเศษ 11 1,152 2,431 2,581 5,012 1,393 2,236 2,405 4,641
หนองหลวง 11 1,491 2,955 3,094 6,049 1,321 2,504 2,683 5,187
รวม 112 17,537 33,009 34,693 67,702 13,687 24,192 24,459 49,651

แหล่งข้อมูล  :      ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์และการสำรวจ


ตารางที่  2  จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2552   อำเภอท่าตะโก 

 

อายุ

ชาย

%

หญิง

%

จำนวนรวม

%

0-4

        1,697

2.50

        1,552

2.29

        3,249

4.79

5-9

        1,953

2.88

        1,816

2.68

        3,769

5.56

10-14

        2,299

3.39

        2,117

3.12

        4,416

6.51

15-19

        2,484

3.66

        2,256

3.33

        4,740

6.99

20-24

        2,151

3.17

        2,094

3.09

        4,245

6.426

25-29

        2,400

3.54

        2,381

3.51

        4,781

7.05

30-34

        2,432

3.59

        2,369

3.49

        4,801

7.08

35-39

        2,677

3.95

        2,835

4.18

        5,512

8.13

40-44

        3,036

4.48

        3,384

4.99

        6,420

9.47

45-49

        2,806

4.14

        3,081

4.54

        5,887

8.68

50-54

        2,324

3.43

        2,585

3.81

        4,909

7.24

55-59

        1,863

2.75

        2,140

3.16

        4,003

5.90

60-64

        1,402

2.07

        1,632

2.41

        3,034

4.47

65-69

        1,115

1.64

        1,281

1.89

        2,396

3.53

70-74

            992

1.46

        1,277

1.88

        2,269

3.35

75-79

            678

1.00

            897

1.32

        1,575

2.32

80ปีขึ้นไป

            700

1.03

            996

1.47

        1,696

2.50

แหล่งข้อมูล  :  จากทะเบียนราษฎร์


3. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข    
1.สถานบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลชุมชน     ขนาด 60 เตียง      จำนวน                     1             แห่ง
สถานีอนามัย                                               จำนวน                   16           แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน                                     จำนวน                    6             แห่ง

2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตารางที่  3  จำนวนบุคลากรของอำเภอท่าตะโก

 


สรุปข้อมูลการบริหารอัตรากำลังคน ในโรงพยาบาล ตามระบบ GIS  ณ เดือนตุลาคม 2551  อำเภอท่าตะโก

โรงพยาบาลตามระบบ GIS

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

ควรมี

ปัจจุบัน

ขาด/เกิน

ควรมี

ปัจจุบัน

ขาด/เกิน

ควรมี

ปัจจุบัน

ขาด/เกิน

ควรมี

ปัจจุบัน

ขาด/เกิน

รพช. (ระดับ 2.2)

19

6

-13

8

3

-5

8

6

-2

119

47

-72ตารางที่  4  จำนวนบุคลากรอำเภอท่าตะโก

 


สรุปข้อมูลการบริหารอัตรากำลังคน ใน PCU./ สอ.  ณ ตุลาคม 2551  อำเภอท่าตะโก

ลำดับ

สถานีอนามัย

ประชากร

ควรมี จนท.

ปัจจุบันมี จนท.

จนท.ใน PCU./สอ.

สัดส่วนจนท.

 

ใน PCU./สอ.(คน)

อยู่จริง(คน)

ขาด/เกิน(คน)

1คน/ประชากร

1

บ้านพนมเศษ

2,215

3

3

0

738

2

บ้านหนองหลวง

3,869

3

3

0

1,290

3

บ้านใหม่เขาขาด

3,216

3

3

0

1,072

4

บ้านห้วยลึก

4,075

3

3

0

1,358

5

บ้านวังใหญ่

1,008

2

2

0

336

6

บ้านพนมรอก

6,469

5

4

-1

2,165

 7

บ้านสายลำโพงเหนือ

4,674

3

3

0

1,558

8

บ้านเขาล้อ

7,959

5

3

-2

2,653

9

บ้านหัวถนนใต้

4,719

3

3

0

1,573

10

บ้านสายลำโพงใต้

3,473

2

3

+1

1,158

11

บ้านคลองบอน

2,177

2

2

0

738


ตารางที่  4 (ต่อ) จำนวนบุคลากรของอำเภอท่าตะโก

ลำดับ

สถานีอนามัย

ประชากร

ควรมี จนท.

ปัจจุบันมี จนท.

จนท.ใน PCU./สอ.

สัดส่วนจนท.

ใน PCU./สอ.(คน)

อยู่จริง(คน)

ขาด/เกิน(คน)

1คน/ประชากร

12

บ้านทำนบ

3,721

3

2

-1

726

13

บ้านตะเฆ่ค่าย

1,511

2

2

0

1,240

14

บ้านวังรอ

2,566

2

3

+1

504

15

บ้านตุ๊กแก

4,091

3

3

0

855

16

บ้านหนองขว้าว

2,108

2

2

0

1,364

 

รวม

57,876

46

44

-2

        1,315

4. ข้อมูลสถานะสุขภาพ
 
                4.1    สถิติชีพ
                         1.1    จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ                                  =  453  คน อัตรา 6.69  ต่อประชากร 1,000 คน
                         1.2    จำนวนและอัตราตาย                                          =  262  คน อัตรา 3.87  ต่อประชากร 1,000 คน
                         1.3    จำนวนและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ                 =  191  คน  ร้อยละ 0.28
                         1.4    จำนวนและอัตราตายทารก                                =  1  คน      อัตรา  2.20  ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน
                         1.5    จำนวนและอัตราตายมารดา                             =  0  คน      อัตรา  0  ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน
   

4.2    การเจ็บป่วย

ตารางที่  5   จำนวนและอัตราป่วย 10 อันดับแรกตามกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก อำเภอท่าตะโก ปี 2550–2552

 

ลำ
ดับ

สาเหตุการป่วย
(กลุ่มโรค)

ปี 2551

ปี  2550

ปี  2549

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ได้จากการตรวจทางคลินิก

38.470

56,823

47,332

69,797

46,707

69,061

2

โรคระบบหายใจ

35,755

52,812

30,034

44,289

32,097

47,458

3

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม

18,841

27,829

18,520

27,310

18,436

27,259

4

โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก

18,754

27,701

7,388

10,895

7,658

11,323

5

โรคไหลเวียนเลือด

10,349

15,286

8,772

12,935

17,497

25,871

6

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

10,344

15,279

8,505

12,542

8,979

13,276

7

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทำให้ป่วย/ตาย

7,293

10,772

9,882

14,572

9,580

14,165

8

โรคติดเชื้อและปรสิต

4,316

6,375

3,004

4,430

7,558

11,175

9

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ
เมตะบอลิสึ่ม

3,093

4,569

882

1,301

2,782

4,113

10

โรคตารวมส่วนประกอบตา

2,578

3,808

2,086

3,076

2,953

4,366

แหล่งข้อมูล :  รง.  504  (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)

 

 ตารางที่  6  จำนวนและอัตรา 10 อันดับแรกตามสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อ.ท่าตะโก ปี 2550 – 2552

 


ลำ
ดับ

สาเหตุการป่วย
(ชื่อโรค)

ปี 2552

ปี 2551

ปี  2550

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

อาการและอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบได้จากการตรวจทางคลินิก

515

759.43

444

656.49

268

387.62

2

โรคเบาหวาน

297

437.96

333

492.37

205

296.50

3

โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร

294

433.54

253

374.08

250

361.59

4

โรคความดันโลหิตสูง

288

424.69

247

365.21

242

350.02

5

โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้

280

412.89

254

375.56

275

397.75

6

การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ)

247

364.23

236

348.95

272

393.41

7

โรคติดเชื้อและปรสิต

226

333.26

359

530.81

274

396.30

8

โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ

225

331.79

177

261.71

150

216.95

9

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

188

277.23

171

252.84

141

203.94

10

โรคระบบทางเดินหายใจ

180

265.43

211

311.98

193

279.15

แหล่งข้อมูล :  รง.  505  (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)

 

ตารางที่ 7   แสดงโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ อ.ท่าตะโก  ปี พ.ศ. 2550- 2552

 


ลำ
ดับ

โรคที่เฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

จำนวน

อัตราป่วย
ต่อแสน

จำนวน

อัตราป่วย
ต่อแสน

จำนวน

อัตราป่วย
ต่อแสน

 

1

อุจจาระร่วง

1,803

2,658.74

991

1,465.28

1,840

2,661.31

 

2

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

560

825.79

825

1,219.84

620

896.74

 

3

ตาแดง

345

508.74

30

44.36

46

66.53

 

4

ปอดบวม ปอดอักเสบ

237

349.49

107

158.21

111

160.55

 

5

สุกใส

134

197.60

35

51.75

43

62.19

 

6

อาหารเป็นพิษ

73

107.65

34

50.27

88

127.28

 

7

ไข้หวัดใหญ่

42

61.93

2

2.96

5

7.23

 

8

วัณโรค

33

48.66

19

28.09

42

60.75

 

9

DHF

18

26.54

88

130.12

37

53.52

 

10

DF

25

36.87

51

75.41

43

62.19

 

 

แหล่งข้อมูล :  รง. 506  

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 17:08 น.  

ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

เข้าสู่ระบบ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้103
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้219
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1405
mod_vvisit_counterเดือนนี้3766
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7213
mod_vvisit_counterAll days824444

We have: 43 guests online
Your IP: 54.158.195.221
 , 
Today: ส.ค. 21, 2017

พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


ข่าวประกาศ/ประกวด/สอบราคา